เงื่อนไขการรับคืนสินค้า

 

 

1. การรับเปลี่ยนสินค้า มีการคิดค่าธรรมเนียม ดั้งนี้

  • ภายใน     1-3  วัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
  • ภายใน      15  วัน  คิดค่าธรรมเนียม  5% ของสินค้า
  • ภายใน  16-30 วัน  คิดค่าธรรมเนียม 10% ของสินค้า
  • เกินกว่า      30 วัน  ทางบริษัทฯไม่รับเปลี่ยนคืน
  2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย หีบห่อ/กล่อง อยู่ในสภาพสมบูรณ์
  3. สินค้าประเภทกระเบื้อง ต้องอยู่ในสภาพเต็มกล่อง ไม่ผ่านการแช่น้ำ
  4. ต้องนำใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี มาแสดงทุกครั้งที่ทำการแลกเปลี่ยนสินค้า
  5. สินค้าสามารถแลกเปลี่ยนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตามมูลค่าของสินค้าเดียว
 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่างในกรณีที่สินค้าที่เปลี่ยนมีมูลค่าน้อยกว่าเดิม

    โดยไม่สามมารถคืนเป็นเงินสดได้

 

7. สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ มีดังนี้

  • สินค้าที่ซื้อใน D.I.Y
  • สินค้า WEREHOUSE SALE
  • ยาแนว กาวซีเมนต์ คิ้ว pvc และจมูกบันได
  • สินค้าสั่งพิเศษ สินค้าโปรโมชั่น และสินค้าป้ายแดง
 

8. ในกรณีที่มีสินค้าแตกหักเสียหาย หรือได้รับสินค้าไม่ครบ ไม่ถูกต้อง

    ให้ติดต่อแจ้งกลับให้ทางบริษัทฯทราบภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

     มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

 

 

Visitors: 45,679